ชนิดร้านค้า / Shop Type*
Truck
Booth
ชนิดสินค้า / Product Type*
Food
Non-Food

Privacy Policy

OASIS CAPITAL CO., LTD. referred to as “the Company”, created this website with the commitment to protect personal information. You can visit our website anytime you want without giving any information about yourself. However, in some cases personal information may be required in order for us to provide the services you request.

Personal Information Collection

You will be asked to provide your personal information to facilitate individual correspondence. To receive updates, information about us or special offers registration is required first. The data we collect includes your name, address, phone, email, and other information you give us when you request services from us.

We will also collect certain information related to the software and hardware of your computer including your IP address, browser type, operating system, domain name, access times and referring website addresses. Such information is used to facilitate service operation and maintain service quality.

Personal Information Control System

When you finish registration, www.oasisth.com will keep all data as confidential except in the case of legal investigation or when it is necessary to protect your right or the Company’s assets. The registration also helps us understand your needs in order to improve our services and web communications.

Use of Cookies

Every time you visit the website, cookies will be stored on your computer (for visitors whose computer accepts cookies). Cookies maintain data during your visit to the site and contain information about this visit. On this site we use cookies to gather visitor statistics.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โอเอซิส แคปปิตอล คอร์ป จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวท่านเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการในสิ่งที่ท่านต้องการ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า ให้ข้อมูลการบริการต่างๆ และติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัท โอเอซิส แคปปิตอล คอร์ป จำกัด นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆด้วยเมื่อท่านต้องการรับบริการจากเรา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว www.oasisth.com เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางบริษัทฯ นอกจากนี้การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่ท่านมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ระบบ Cookies เพื่อช่วยในการจดจำและบันทึกข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ Cookies จะถูกป้อนเข้าในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ลูกค้า (ในกรณีที่เครื่องสามารถรับ Cookies ได้) และจะทำการบันทึกไว้ว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยระบบนี้ เราจะสามารถบันทึกข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ดังที่กล่าวมา

Term of use

การใช้งานเว็บไซต์ www.oasisth.com เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก ข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก บริษัท โอเอซิส แคปปิตอล คอร์ป จำกัด และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯจัดการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ www.oasisth.com โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.oasisth.com เป็นของ บริษัท โอเอซิส แคปปิตอล คอร์ป จำกัด ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.oasisth.com อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อน ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ และนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ www.oasisth.com